Toon Navigatie

Disclaimer

U wordt verzocht onderstaande informatie over ons privacybeleid en de algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door deze site te raadplegen, stemt u automatisch in met deze voorwaarden.

Privacybeleid

OSTEOPLUS® is een merk van Vemedia Consumer Health NV stelt uw interesse in zijn producten en uw bezoek aan zijn website zeer op prijs. Bij Vemedia Consumer Health NV willen we dat u uw persoonlijke informatie zo veel mogelijk in eigen hand kunt houden; het is voor ons belangrijk dat u het prettig vindt om onze website te bezoeken. Het kan evenwel zo zijn dat wij op bepaalde momenten informatie van u nodig hebben. Persoonlijke informatie die u ons geeft, zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres, kan als volgt worden gebruikt. Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt om informatie van ons te ontvangen is het mogelijk dat wij die gegevens verzamelen en opslaan. Dit stelt ons in staat u de gewenste informatie te verstrekken. Als u informatie raadpleegt of downloadt, is het mogelijk dat wij uw bezoek nagaan, onder andere om u van de juiste informatie te voorzien. Ook verschaft dit ons inzicht in het onderdeel van onze website dat u hebt bezocht. De informatie die wij van u hebben verzameld of opgeslagen, verkopen of verstrekken wij niet aan derden die geen dochteronderneming of partner van ons zijn. De website kan links bevatten naar andere dan de Vemedia Consumer Health NV-websites. Vemedia Consumer Health NV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke websites.

Algemene voorwaarden

De pagina's en overige inhoud van onze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, presentaties, figuren, beelden en geluid (gezamenlijk de 'Inhoud' genoemd) zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten in de Inhoud zijn eigendom van Vemedia Consumer Health NV Niets uit de Inhoud mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd, opgeslagen dan wel in licentie worden gegeven zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Vemedia Consumer Health NV, tenzij anders aangegeven. Wijziging van de Inhoud is uitdrukkelijk verboden.

Alle software die van onze website kan worden gedownload (de 'Software') is auteursrechtelijk beschermd werk van Vemedia Consumer Health NV en/of zijn toeleveranciers. Het gebruik, de verveelvoudiging en herdistributie van de Software is onderworpen aan voorwaarden in een eventuele licentieovereenkomst van de eindgebruiker, die wordt geleverd bij of deel uitmaakt van de Software (de 'Licentieovereenkomst'). Eindgebruikers hebben niet het recht Software te installeren waarop een Licentieovereenkomst van toepassing is, tenzij de eindgebruiker eerst instemt met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst. De Software wordt uitsluitend voor gebruik volgens de Licentieovereenkomst aan eindgebruikers ter beschikking gesteld om te worden gedownload. Toepassing, verveelvoudiging of herdistributie van de Software die niet in overeenstemming is met de Licentieovereenkomst kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging. Zonder beperking van het voorgaande is het kopiëren of verveelvoudigen van de Software naar een andere server of locatie ten behoeve van verdere verveelvoudiging of herdistributie uitdrukkelijk verboden. De Software wordt, indien van toepassing, alleen gegarandeerd volgens de voorwaarden van de Licentieovereenkomst. Met uitzondering van de waarborg in de Licentieovereenkomst, wijst Vemedia Consumer Health NV hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de Software af, met inbegrip van alle stilzwijgende garanties en voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel of niet-schending.

Tenzij anders aangegeven zijn de handelsmerkrechten van Vemedia Consumer Health NV (of zijn dochterondernemingen en/of zijn partners) van toepassing op alle merken die op onze website worden getoond. Dit betreft elk van de hoofdmerken van Vemedia Consumer Health NV (bijvoorbeeld OSTEOPLUS) en zijn bedrijfslogo's en emblemen. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Vemedia Consumer Health NV. Informatie over onze website wordt 'als zodanig' verstrekt zonder enige waarborg van welke aard dan ook. Vemedia Consumer Health NV en zijn toeleveranciers wijzen, daartoe gerechtigd door de wet, alle garanties af met inbegrip van de garantie van verhandelbaarheid, de garantie van niet-schending van de rechten van derden en de garantie van geschiktheid voor een bepaald doel. Vemedia Consumer Health NV en zijn toeleveranciers staan niet borg voor de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdige levering van materiaal, diensten, sofware, tekst, grafische afbeeldingen en links, en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor daarin aanwezige fouten of omissies af.

Vemedia Consumer Health NV wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld. Dit betreft tevens alle vormen van schade vanwege afgenomen winsten, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins, zelfs indien wij uitdrukkelijk gewezen zijn op de mogelijkheid van dergelijke schade. Vemedia Consumer Health NV geeft geen enkele garantie en/of verklaring voor een andere website die u via zijn website raadpleegt. Deze links worden gemakshalve aangeboden, wat niet betekent dat Vemedia Consumer Health NV instemt met of verantwoordelijk is voor de inhoud of het gebruik van zo'n website. Daarbij is het aan u om voorzorgsmaatregelen te treffen en ervoor te zorgen dat de door u geselecteerde informatie vrij is van virussen, wormen, een paard van Troje of andere zaken van destructieve aard. Onze website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. De informatie die Vemedia Consumer Health NV op zijn website publiceert, kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, diensten en dergelijke van Vemedia Consumer Health NV, die in uw land niet aangekondigd of verkrijgbaar zijn. De juistheid van dergelijke informatie kan niet worden gegarandeerd omdat een voorbehoud moet worden gemaakt voor wijzigingen in die informatie.

Aan Vemedia Consumer Health NV gezonden informatie

Wanneer u Vemedia Consumer Health NV informatie of materiaal toestuurt, verschaft u Vemedia Consumer Health NV het recht deze gegevens vrij van royalty's, onbeperkt en onherroepelijk te gebruiken, verveelvoudigen, tonen, uitvoeren, wijzigen, verzenden en distribueren, en dergelijke rechten in sublicentie te geven. Tevens stemt u ermee in dat Vemedia Consumer Health NV geheel vrij gebruik maakt van alle toegezonden ideeën, concepten, kennis of technieken.

Wetgeving

Het raadplegen en gebruiken van onze website is onderhevig aan de geldende wetgeving van landelijke, provinciale en lokale overheden.

Geldende wetten / geschillen

Deze algemene voorwaarden en elke andere additionele of aanverwante overeenkomst zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan en worden opgesteld conform de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen die uit deze algemene voorwaarden voortvloeien, worden onderworpen aan deze rechtspraak. Alle geschillen en claims, met inbegrip van tussentijdse of voorlopige maatregelen, die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en elke andere additionele of aanverwante overeenkomst, zullen uitsluitend en exclusief worden verwezen naar en worden beoordeeld door de daartoe bevoegde arrondissementsrechtbank in Amsterdam, tenzij verplichte wettelijke bepalingen in Nederland anders voorschrijven.

Webanalyseservice / statistiekenprogramma

Deze website maakt gebruik van een webanalyse service. Dit statistiekenprogramma maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site hanteren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van deze service. Deze webanalyse service gebruikt de informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. De provider van dit statistiekenprogramma mag de informatie aan derden verschaffen indien hij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens het programma verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door de webanalyse service, op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contact info

Vemedia Consumer Health
Doorniksewijk 110
8500 Kortrijk
contact@vemedia.be